TOP CHAROEN COLLECTION
ยี่ห้อ

essilor

นวัตกรรมใหม่สำหรับวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้น : ตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มบริษัท เรามุ่งเน้นนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่อพัฒนาการด้านสุขภาพภาพ ด้วยการวิจัยของเราซึ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพสายตาทั้ง 3 ด้านคือ การแก้ไข การป้องกัน และป้องกันโรคตา