ทุกคนควรต้องวัดสายตาจริงหรือ?

วันที่เผยแพร่ 23 พ.ค. 2562




ค่ะ การวัดสายตาได้ทราบข้อมูลอะไรมากกว่าที่คิด อาจเป็นการประเมินสุขภาพตาพื้นฐานเบื้องต้นได้ เพราะโรคตาหลายชนิดสัมพันธ์กับการมองเห็นที่ผิดปกติ ดังนั้นการวัดสายตาในตาแต่ละข้างและการมองเห็นได้เท่ากับปกติก็บ่งว่าดวงตาน่าอยู่ในเกณฑ์ดี และการวัดสายตาอาจทำให้ทราบว่าตาข้างใดข้างหนึ่งมองไม่ดีเพราะหลายครั้งเรามองพร้อมกันสองตาอาจไม่สังเกตุว่าตาอีกตามีปัญหาสุขภาพตา สุดท้ายการวัดสายตาไว้ก็เพื่อให้ทราบการมองเห็นที่ดีที่สุดณ.เวลานี้ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปการมองเห็นที่ผิดปกติหรือแย่ลงก็สามารถประเมินการเปลี่ยนไปของดวงตาเราหรือทำให้ทราบข้อมูลโรคตาระยะเริ่มแรกบางชนิดเร็วขึ้น นอกจากนี้การวัดสายตาแล้วได้ทราบค่าสายตา อาจแบ่งเป็นระดับค่าสายตาน้อยและมาก โดยเฉพาะระดับมากอาจพบโอกาสเสี่ยงเกิดโรคตาเพิ่มมากขึ้น เช่น ถ้าพบค่าสายตาสั้นระดับมาก ค่าSphereเกิน -4.00D ขึ้นไปอาจเริ่มพบโครงสร้างตาที่เปลี่ยนแปลงเช่น จอตาที่บาง น้ำวุ้นตาที่เสื่อมไวขึ้น เป็นต้น หรือ กรณีค่าสายตายาวระดับมาก ค่าSphere เกิน +3.00 Dขึ้นไป อาจพบโครงสร้างตามีขนาดเล็กกว่าปกติ ทำให้เพิ่มความเสี่ยง เช่นโรคต้อหินมุมปิด เส้นเลือดประสาทตาอุดตัน หรือ ค่าสายตาเอียงระดับมาก ค่าcylinder เกิน -3.50D อาจพบโรคกระจกตาดำไม่แข็งแรง (early keratoconus) หรือมีแผลบนผิวกระจกตา. ดังนั้นคนที่มีปัญหาสายตาโดยเฉพาะระดับมากก็ควรมาพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพดวงตาร่วมด้วย
 
เห็นไหมการวัดสายตาได้ข้อมูลอะไรมากกว่าค่าสายตาเพื่อไปประกอบแว่น บุคคลใดที่คิดว่าตนเองเห็นปกติก็อาจมาวัดสายตาด้วยก็ได้ เพราะวัดสายตาถือเป็นการตรวจที่ไม่อันตราย ไม่เจ็บ( non-invasive) บางครั้งอาจทราบข้อมูลดวงตาเราเพิ่มเติม เพื่อสุขภาพตาที่ดี