แว่นท็อปเจริญ ได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจวัดสายตาที่มีอยู่มาสร้างสรรค์คุณภาพให้แก่สังคมด้วยการเปิด “โรงเรียนวิชาการแว่นตาไทย” นับเป็นโรงเรียนวิชาการแว่นตาไทยแห่งแรกที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวัดสายตาและประกอบแว่น โรงเรียนแห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ จักษุแพทย์จักษุแพทย์นักทัศนมาตรศาสตร์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ 

 

การให้บริการตรวจวัดสายตาด้วยคุณภาพมาตรฐานตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมา คือข้อพิสูจน์ถึงความไว้วางใจในความเชื่อมั่นถึงความเป็นมืออาชีพ วันนี้แว่นท็อปเจริญมีพนักงานอยู่ทั่วประเทศ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาอยู่ให้บริการในทุกสาขาทั่วประเทศไทยดำเนินงานภายใต้คุณภาพการบริการและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญของบุคคลากรที่ให้บริการ และการนำเทคโนโลยีการตรวจวัดสายตาที่ทันสมัยมาให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพตาที่สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่สดใสต่อไป