แว่นท็อปเจริญ รับรางวัล

วันที่เผยแพร่ 26 ม.ค. 2561

กระทรวงการคลัง , กรมสรรพากร , รัษฎากรพิพัฒน์
แว่นท็อปเจริญ รับรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์" รางวัลแห่งเกียรติยศสำหรับผู้มีจิตสำนึกดีเสียภาษีอย่างถูกต้องที่มีความซื่อสัตย์ และเสียสละต่อประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำหน้าทีที่ดีและถูกต้องให้แก่สังคมและประเทศชาติ จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี