''โครงการแว่นตาเพื่อน้อง''

วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2561

csr , โครงการแว่นตาเพื่อน้อง
“เพราะเราห่วงใยสายตาของเด็กและเยาวชน... เฉกเช่นสายตาของบุตรหลานเรา” ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยสานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานฯ เพื่อให้บริการตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2566