แว่นท็อปเจริญ รับโล่เกียรติคุณจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2564

csr
นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างแว่นท็อปเจริญ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้วประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์ด้านจักษุโดยเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ รวมไปถึงการดำเนินโครงการเด็กไทยสายตาดี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นผู้สนับสนุนประกอบแว่นสายตาพร้อมเลนส์ และส่งมอบแว่นสายตาให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศกว่า 150 โรงพยาบาล ตามเจตนารมณ์ที่ปรารถนาให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ใช้แว่นตาที่มีคุณภาพ มีดวงตาที่สดใสมองเห็นชัดเจน นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยมี รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ รองประธานราชวิทยาลัยฯ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ประธานวิชาการฯ และพ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณเลขาธิการฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัล เนื่องในงานประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 45ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมารอาคารเฉลิมพระบารมี 50ปีซอยศูนย์วิจัยเมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

 ภาพประกอบ