หมายเหตุ : ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 MB.
ขนาดไม่เกิน 300 x 300px รองรับ
นามสกุล .gif, jpg, png ชื่อไฟล์ห้าม
มีอักขระพิเศษ เช่น @ # $ % : ; '
(Single quote) และ " (Double quote)1. ข้อมูลส่วนตัว2. ข้อมูลบุตร

3. ข้อมูล (สามี/ภรรยา/แฟน)4. ข้อมูลครอบครัว

มีชีวิต
ถึงแก่กรรม
มีชีวิต
ถึงแก่กรรม


5. ข้อมูลทั่วไป ของผู้สมัคร (กรอกให้ครบทุกข้อ)6. ประวัติการศึกษา (ให้กรอกประวัติการศึกษาของท่านตั้งแต่ระดับ ม.3 จนถึงระดับขั้นสูงสุด)7. ความสามารถพิเศษ

ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
ได้
ภาษาต่างประเทศ พูด อ่าน เขียน
ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้ ดี ปานกลาง พอใช้
ได้ภาษา 1
ได้ภาษา 2
ไม่มี
มี ประเภท
ไม่มี
มี


8. ประวัติการทำงานและการฝึกทดลองงาน ในอดีต จนถึงปัจจุบัน

ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง
ไม่รู้จัก
รู้จักชื่อ
ไม่รู้จัก
รู้จักชื่อ
ได้
ไม่ได้เพราะ
ไม่ทราบ
ทราบ และ
สนับสนุน
ไม่สนับสนุน เพราะ
ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง เพราะ


9. บุคคลอ้างอิง ที่ทราบประวัติของข้าพเจ้าดี สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ ให้ระบุ 3 คน ยกเว้นบิดา-มารดา

หมายเหตุ : ไฟล์ขนาดไม่เกิน 10 MB.
รองรับนามสกุล .pdf ชื่อไฟล์ห้ามมี
อักขระพิเศษ เช่น @ # $ % : ; '
(Single quote) และ " (Double quote)


captcha