หมวดหมู่

ทำไม !! คนเป็นเบาหวานต้อง ไปตรวจตา ?

ปัจจุบันโรคเบาหวานพบเยอะมากจนเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติ และเป็นสาเหตุของการตาบอด 5 อันดับแรกของประชากรทั่วโลก