ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ

1. พนักงานขาย

2. พนักงานช่างเทคนิค

1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี

2. วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป