ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ

หลักฐาน

  1. 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
  2. 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  3. 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
  4. 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป