โครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ"

 รายละเอียดโครงการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นของ ห้างแว่นท็อปเจริญ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง "โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชานุญาตมอบหมายให้ห้างแว่นท็อปเจริญดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางด้ายสายตา พร้อมตัดแว่นตาฟรีในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

 


นโยบายและทิศทางการดำเนินโครงการฯ 
โครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ดำเนินงานโดยห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือด้านสายตาแก่ผู้สูงอายุในถิ่นทุรกันดาร ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระต่อบุตรหลาน ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่จะได้รับโอกาสในการช่วยเหลือด้านสายตาสำหรับผู้สูงวัยทั่วประเทศ

 


โดยผ่านการดำเนินงานของห้างแว่นท็อปเจริญได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย บริการ  ตรวจวัดสายตา และประกอบแว่นตาใหม่ฟรีแก่ผู้สูงวัยทั่วประเทศ  โดยจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2552 – 2557 และหากตรวจพบว่ามีผู้สูงวัยเป็นโรคตา ไม่สามารถแก้ไขด้วยแว่นตาได้ เช่น มีอาการต้อกระจก ฯลฯ จะทำการส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ "ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญจักษุ" 


ซึ่งเป็นศูนย์รักษาตาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้เป็นโรคทางสายตาและโรคตา โดยศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญจักษุ จะให้การรักษาแก่ผู้สูงวัยที่พบว่าเป็นโรคตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศที่ต้องการช่วยเหลือผู้สูงวัยในโครงการนี้สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบ "กองทุนแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ได้ที่ห้างแว่นท็อปเจริญทุกสาขา และที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย