หน่วยบริการเคลื่อนที่

 

 รายละเอียดโครงการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นของ ห้างแว่นท็อปเจริญ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง "โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชานุญาตมอบหมายให้ห้างแว่นท็อปเจริญดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางด้ายสายตา พร้อมตัดแว่นตาฟรีในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

 รายละเอียด
เป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่ซึ่งพร้อมจะเดินทางไปให้บริการกับประชาชนในทุกๆ พื้นที่จากเหนือจดใต้ เพื่อให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดวงตาที่ดีทุกคน รถบริการเคลื่อนที่ แว่นท็อปเจริญ EXPRESS นี้เป็นทั้งห้องตรวจวัดสายตา และโชว์รูมบนรถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งต่อขึ้นใหม่โดยเฉพาะการ จัดพื้นที่ภายใน จะแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับการตรวจวัดสายตาอยู่ภายในสุด และที่พิเศษจริงๆ คือ แว่นท็อปเจริญ ได้ลงทุนกว่าสิบล้านบาท ติดตั้งเครื่องวัดสายตาแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถวัดสายตาในพื้นที่ที่จำกัดได้ โดยการมีอุปกรณ์สำหรับปรับระยะ เพื่อให้การวัดผลได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานสากล นั่นหมายถึงคุณภาพที่เราไม่เคยละเลย

 

เพื่อให้เป็นการบริการที่ครบวงจร เราจึงจัดเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการตรวจวัดและวินิฉัย เฉพาะด้าน ไว้ประจำรถตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ปรึกษาและสอบถาม เจ้าหน้าที่สามารถที่จะให้คำแนะนำท่านได้ ถึงการเลือกแว่นที่เหมาะสมกับสภาวะดวงตาของท่าน พร้อมกันนั้นท่านสามารถที่จะเลือกแว่นที่เหมาะสม และถูกสไตล์กับท่านได้ จากโชว์รูมภายในนั้นเอง