การพัฒนาเทคโนโลยี

ด้วยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Focus) แว่นท็อปเจริญจึงมุ่งมั่นในการเลือกสรรสิ่งดีๆ มีคุณภาพในการบริการลูกค้าทุกคนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้มาตรฐานของสินค้าและการบริการเดียวกันทั่วประเทศ คือ บุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ และความชำนาญเฉพาะด้านแว่นตาเท่านั้น

การฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ , DOCTOR OF OPTOMETRY ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านโปรเกรสซีฟเลนส์ จากออสเตรเลีย ได้ทำการฝึกปฏิบัติการประกอบโปรเกรส ซีฟเลนส์อย่างมีคุณภาพ ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาของแว่นท็อปเจริญทุกสาขา

อบรมโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์การอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ พนักงานอย่างต่อเนื่อง ในหัวข้อ "การบริการด้วยความประทับใจ" ซึ่งบรรยายโดยอาจารย์สง่า อร่ามวิทย์ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นนักวิชาการการด้านการบริหารการปกครองมาบรรยาย "เทคนิคการบริหารการปกครองลูก น้องให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยอาจารย์สุขุม นวลสกุล

เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ วิทยากรนักพูดระดับชาติ ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพนักงานของแว่น ท็อปเจริญ ในหัวข้อ "มารยาทการขายและการบริการที่ดี"

อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกุล วิทยากรนักพูดผู้ทรงคุณวุฒิ และมากด้วยประสบการณ์ ให้เกียรติมาให้ ความรู้กับพนักงานในหัวข้อ "จิตใต้สำนึกรักองค์กร" ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากต่างประเทศ DR.ALBERT HO อบรมให้ความรู้กับพนักงานให้เกิดความเชี่ยวชาญในหัวข้อ CONTACT LENS FITTING

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากต่างประเทศออสเตรเลีย ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพนักงานขององค์กรในเรื่อง "HUMAN EYE & PROGRESSIVE LENS FITTING" โดย MR.SASHA

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จตุพล ชมพูนิจ ให้เกียรติมาบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการสร้างความ ประทับใจ ด้วยคุณภาพ ให้กับพนักงานบริษัทแว่นท็อปเจริญ

การไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาออกฝึกปฏิบัติภาคสนาม เมื่อฝึกฝนทักษะ และอบรม CASE STUDY เพื่อปรับตำแหน่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาต่อไปในอนาคต

ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา ได้มีการออกไปฝึกความเชี่ยวชาญด้านสายตาซึ่งเรียกว่า "การฝึกภาคสนาม" เพื่อให้เกิดความเชี่ยว ชาญและชำนาญเป็นพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาได้มีการออกไปฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยมีเหล่าอาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญ มี DR.OPTOMETRY ดูแลอย่างใกล้ชิดในการฝึกปฏิบัติต่อ CASE

พนักงานที่ผ่านการอบรม และเรียนภาคทฤษฎีจนครบหลักสูตร แล้วจะมีการออกไปฝึกการตรวจวัดสายตาภาคสนาม เพื่อให้ เกิดความชำนาญพิเศษ โดยการตรวจวัดสายตา ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

บุคลากรที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา จะต้องมีการทดสอบปฏิบัติ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ และมีความสามารถจนกว่าจะเกิดความเชี่ยวชาญ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยแท้จริง

พนักงานที่ทดสอบผ่านภาคทฤษฎี จะต้องมีการทดสอบภาคปฏิบัติด้วย จึงจะได้รับตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา ที่ สามารถตรวจวัดสายตาได้ ในรูปเป็นการฝึกและทดสอบภาคปฏิบัติในการวินิจฉัยค่าสายตาเบื้องต้น

อาจารย์สง่า อร่ามวิทย์ ปรมาจารย์ด้านการพูดและการบริหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การพูด และการบริการให้ลูกค้าประทับใจได้ คุณภาพ"

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการประจำองค์กร ได้เดินทางไปดูและศึกษางานเกี่ยวกับเรื่อง CONTACT LENS ยังประเทศฮ่องกง เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอด ในการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในการให้ลูกค้าได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ

บรรยากาศภายในห้องอบรม ด้านวิชาการแอนิตา ซึ่งจะครอบคลุมไปจนถึงการตรวจวัดสายตา , ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์กรอบแว่น , เลนส์ ซึ่งมีการอบรมและเรียนรู้อย่าง เข้มงวด และจริงจัง เพื่อให้ได้บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ รองรับความต้องการของลูกค้า

การอบรมด้านวิชาการแว่นตาของแว่นท็อปเจริญ ที่มีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้มีความสามารถด้านวิชาการโดยแท้จริง ซึ่งจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ 

การเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรเมื่อบุคลากรมีความรู้ มีความสามารถที่แท้จริง ก็จะทำให้รองรับการบริการของลูกค้าได้ จนเกิดความพึงพอใจแล้วกลับมารับบริการอีก

บรรยากาศของการอบรมสัมมนา "ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา" ให้กับผู้จัดการสาขา และ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเป็นการทบทวน และแลกเปลี่ยนทัศนะของการตรวจวัดสายตาให้ เกิดความรู้ที่ทันกับยุคสมัย

การฝึกอบรมโดยจักษุแพทย์ โดยจักษุแพทย์ปริญญา จักษุแพทย์ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่พนักงานขององค์กร พร้อมกับให้ดำรง ตำแหน่งเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการให้กับองค์กรด้วย

บรรยากาศการอบรมสัมมนาของพนักงานระดับผู้บริหาร โดยได้จัดขึ้นที่ สวนสยามฯ กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมแอมปิเธียเตอร์ ในการประชุมครั้งนั้นได้มีการรวมพลัง แห่งความสามัคคีโดยพร้อมกัน โดยใช้ชื่อวาระว่า "ธงชัยสู่เป้าหมาย"

ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์คอนแทคเลนส์และน้ำยาคอนแทคเลนส์โดยเภสัชกรเภสัชกรหญิง นิตยา ตรีพรชัยศักดิ์ ห้างแว่นท็อปเจริญได้ตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดของสุขภาพดวงตาของลูกค้า ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องน้ำยาคอนแทคเลนส์ หรือคอนแทคเลนส์รุ่นต่างๆ ควบคุมดูแลอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล (FDA) และองค์กรอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยเภสัชกรหญิง นิตยา ตรีพรชัยศักดิ์