การพัฒนาบุคลากร

บุคลากรของแว่นท็อปเจริญทุกคนที่บริการลูกค้า
คือ บุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ และความชำนาญเฉพาะด้านแว่นตาเท่านั้น

กระบวนการฝึกอบรมพนักงานทุกคนทุกตำแหน่ง
ตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนวิชาการ แว่นตาไทย ที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้พนักงานมีประสบการณ์ และทักษะ ที่สามารถปฏิบัติ งานได้ถูกต้อง 

การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจาก Dr. of Optometry O.D (จักษุมาตร) จากต่างประเทศ

ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับใบรับรอง (Certificate)จากโรงเรียนวิชาการแว่นตาไทย
• ผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นตาคอยให้คำแนะนำและให้ข้อมูลสินค้าอย่างถูกต้องเหมาะสมกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ • ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดสายตา ที่ตรวจวัดสายตาลูกค้าทุกคนภายใต้กระบวนการวัดสายตาที่ละเอียด 20 ขั้นตอน (TC Check PRO) ที่เป็นมาตรฐานโดยมีขั้นตอนและวิธีการเฉพาะ เพื่อได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแม่นยำ ลูกค้ามองเห็นชัดเจน และใส่สบาย \• ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบแว่น(ช่างแว่นตา)ที่ประกอบแว่นด้วยความพิถีพิถันตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน และตรวจสอบคุณภาพ ของสินค้าทุกอันก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า • การศึกษาดูงานด้านแว่นตาทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนาการทำงานและบริการลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์แว่นท็อปเจริญ อีกหนึ่งความเอาใจใส่ที่แว่นท็อปเจริญบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ ลูกค้าของเราสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า, การบริการ, สถานที่ตั้งสาขา รวมถึงแนะนำการบริการของแว่นท็อปเจริญได้ที่ โทร. 0-2612-4170-1