โรงเรียนแว่นตาไทย  

แว่นท็อปเจริญ ได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจวัดสายตาที่มีอยู่มาสร้างสรรค์คุณภาพให้แก่สังคม  ด้วยการเปิด โรงเรียนวิชาการแว่นตาไทย   
นับเป็นโรงเรียนวิชาการแว่นตาไทยแห่งแรกที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวัดสายตาและประกอบแว่น โรงเรียนแห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ จักษุแพทย์   ทัศนมาตรวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ และได้เปิดศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคตา โดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการอย่างครบวงจรด้านสายตา

 

         การให้บริการตรวจวัดสายตาด้วยคุณภาพมาตรฐานตลอดระยะเวลา  50  ปี ที่ผ่านมา คือข้อพิสูจน์ถึงความไว้วางใจในความเชื่อมั่นถึงความเป็นมืออาชีพ  วันนี้ แว่นท็อปเจริญ  มีพนักงานอยู่ทั่วประเทศ และ  มีผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา อยู่ให้บริการในทุกสาขาทั่วประเทศไทยดำเนินงานภายใต้คุณภาพการบริการและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญของบุคคลากรที่ให้บริการ  และ การนำเทคโนโลยีการตรวจวัดสายตาที่ทันสมัยมาให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพตาที่สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่สดใสต่อไป